Rodo

Obowiązek informacyjny według RODO

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. Informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO).

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: ToTu Day Spa Kosmetologia i Medycyna Estetyczna s.c., z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14A, 99-300 Kutno, tel. 575747024.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez ToTu Day Spa Kosmetologia i Medycyna Estetyczna s.c. wynika z potrzeb określenia warunków realizacji usług kosmetologicznych i medycznych, szkoleniowych zgodnie z PKD, gromadzenia dokumentacji zabiegowej (zgody na wykonanie zabiegów, dokumentacji fotograficznej itp.), przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do skorzystania z usług gabinetu.
 3. Kategoryzacja danych osobowych.

  Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu ToTu Day Spa Kosmetologia i Medycyna Estetyczna s.c. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał pozyskane dane osobowe do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawne, do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażono.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ToTu Day Spa Kosmetologia i Medycyna Estetyczna s.c., posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: info@totuspa.pl.
 7. Skarga do organu nadzorczego.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

  Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi/zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji usługi/zamówienia.
 9. Profilowanie danych osobowych.

  Decyzję podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Źródła pochodzenia danych osobowych.

  Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. Dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: bazy REGON, NIP, CEIDG, GUS, KRS.